Categories
ประกันภัยรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง | insurecarthai.com

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และถือเป็นกฎหมายมีข้อบังคับให้รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภท